Keizer Karel was ooit hier in Olen.

En als het verleden kon overstappen naar het nu, dan zou Karel en zijn hele leger vast de kern zijn van ons team “Titans”.

Hier vind je waar je nooit naar zocht, maar wat een mens zo nodig heeft. Vriendschap, echte vriendschap, een verbondenheid die ontstaat als mensen, jong en oud, elkaar aansporen om één doel te bereiken.

Ons spel, onze baseball & softball sport, beleef je nooit alleen. Je bent op elkaar aangewezen. Samen maak je een team, hoewel je toch als persoon een bijzonder en uniek mens blijft.

Baseball onderscheidt zich van alle andere vormen van sport. Het is een aangename, maar ook een energie slurpende afwisseling tussen doen en delen, tussen concentratie en spurten, tussen fanaat zijn en een team vormen.

In een groene omgeving, omringd door rust en natuur, in de schaduw van hoge bomen vind je onze plek, onze thuishonk. Een thuis is het zeker. Je bent er welkom, je wordt er opgewacht. Jong en oud, baseball is een familiesport. Vriendengroepen en teams in alle vormen die de mensheid kent, vinden in onze club een deugddoende sfeer. De geur van het gras, de aanmoedigende kreten, de ongedwongen maar toch disciplinaire sfeer maken ons “camp” tot een bron waar je energie uit put.

Je bent welkom, dit is meer dan een uitnodiging. Het is een verzoek, een sportieve bede, om ons de mogelijkheid te bieden om je te laten meemaken wie wij, de Titans, zijn wat we zijn.

Mensen zijn in deze jachtige tijd op zoek naar een vorm van verbondenheid die puur is. Een plek waar je - weg van het dagdagelijkse ritme – niet op zakelijke maar op menselijke maten wordt beoordeeld. In onze Titans club vind je die mensen, die Titanen, die je meevragen, die je meenemen op een beleving, een dagdeel, waardoor je er bij hoort en een deel wordt van een sport, een spel, een team, die je geestelijk maar ook je lijf en leden beter laat voelen.

Zoek ons op want wij, de Titans, zijn op zoek naar jou. Kom proeven van dit sportieve, uitdagende, vriendschappelijke menu. Het zal je bevallen en ja, we kijken echt uit naar onze ontmoeting.

 

 

Privacyverklaring

 

1.            Algemeen

Titans BSC hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Titans BSC houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, Verordening EU 2016/679). 

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 •             je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 •             verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 •             vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 •             passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 •             geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 •             op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen  respecteren.

 

Als Titans BSC zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 • Titans BSC
 • Zetel:  Waterloostraat 4 – 2200 Herentals
 • Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers.

 

2.            Waarom verwerken wij welke persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Titans BSC verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 •              Het voeren van ledenadministratie en dienstverlening aan leden..
 •              Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 •              Het organiseren van de sportieve voorbereiding en opleiding
 •              Clubadministratie
 •              Sportieve administratie in het kader van stages, kampen
 •              Het deelnemen aan competities en tornooien
 •              Sportieve administratie
 •              Organisatie van recreatieve sportevenementen
 •              Organiseren van niet-sport-gerelateerde evenementen
 •              Promotie, PR en communicatie waaronder
 •              Het beheren van sociale media d.m.v. het publiceren van sfeerfoto’s
 •              Het beheren van sociale media d.m.v. gerichte foto’s
 •              Het beheren van de clubwebsite

 

3.            Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen  :

 •             Identificatiegegevens : naam, voornaam
 •             Privé-contactgegevens :  telefoonnummer, e-mail, adres
 •             Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer
 •             Rijksregisternummer
 •             Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
 •             Financiële bijzonderheden (o.a. betalingen, rekeningnummer, …)
 •             Opleiding en vorming
 •             Sportieve gegevens (o.a. categorie, uitslagen, aanwezigheden, …)
 •             Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …)

 

We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende manieren (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …).  Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aangesloten verenigingen/clubs of federaties.

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

 

4.            Verstrekking van gegevens aan derden-verwerkers

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere verwerkers (externe dienstverleners) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of waarvan dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden.

Met deze beide partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

 

5.            Verstrekking van gegevens aan derden-ontvangers

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:

 •              Verbonden organisaties die deel uitmaken van het ecosysteem van de sportfederatie (de federatie zelf, de andere clubs die behoren tot dezelfde federatie, …)
 •              Subsidiërende overheden
 •              Partners waarmee we in samenwerking activiteiten organiseren (activiteiten die met twee of meer organisaties zijn uitgewerkt en waarvoor deelnemerslijsten worden uitgewisseld)

 

Met deze partijen (derden-ontvangers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen en ervoor te zorgen dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij je persoonsgegevens aan derde partijen.

Wij geven je contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.

Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

 

 

6.            Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Hierbij kunnen volgende gegevens van de ouders worden verwerkt : identificatiegegevens en privé-contactgegevens (voor ouderlijke toestemming)

 

7.            Bewaartermijn

Titans BSC  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding).  Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

Titans BSC  verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar na laatste gebruik (of beëindiging van de samenwerking)

 

8.            Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 •             Alle personen die namens Titans BSC  van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 •             We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 •             Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 •             We testen en evalueren op geregelde tijdstippen  onze maatregelen, en stellen bij indien nodig;
 •             Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.  Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot je gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

 

9.            Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.

Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Je hebt het recht op het gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens  die we van jou ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of je verzoek gerechtvaardigd is.

Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking : indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen.

Tevens kun je bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van je verwerkt worden.  Zo heb je het recht je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails).

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om je rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor je vraag. 

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.  Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren).

 

10.          Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

11.          Wijzigingen aan onze privacyverklaring

Titans BSC  kan deze privacyverklaring steeds aanpassen. 

De laatste wijziging gebeurde op 8 juli 2018.

 

 

 

Uw ondersteuning laat ons toe als club verder te groeien en in ruil bieden wij u een verzorgde reclame en naamsbekendheid. Als sponsor van de club bieden wij u:

Overzicht van de sponsormodaliteiten:

Overzicht van de mogelijkheden Prijs Duurtijd
1. Hoofdsponser Vanaf €3000 / jaar  3 jaar
2. Co-sponser Vanaf €1000 / jaar 2 jaar

3. Sponser van een evenement
-naam koppeling evenement
-vermelding op onze website
-placemats paasontbijt en flyers tijdens de 4 andere evenementen

Vanaf €300 per evenement /

4. Reclamepaneel thuiswedstrijden en evenementen
-vermelding op onze website
-placemats paasontbijt en flyers tijdens de 4 andere evenementen

Vanaf €300 per jaar 1 jaar

5. Vermelding op onze website
-vermelding op placemats paasontbijt en flyers tijdens de 4 andere evenementen 

Vanaf €150 per jaar 1 jaar

6. Schenking wedstrijdballen

€25 per thuismatch /

7. Sponsoring op maat

 Af te spreken /

8. Vermelding op placemats paasontbijt
- vermelding op flyers op de 4 andere toernooien/evenementen

€50 1 jaar

 

Als u hierin geïnteresseerd bent, mag u zeker contact opnemen met ons en dan bekijken we uw persoonlijke wensen en budgetten. U kan ons bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Titans Steunen:

Diegene die geen sportieve aspiraties hebben maar ons toch een steuntje in de rug willen geven kunnen dit door hun gift over te schrijven op BE82 9731 0451 1268 op naam van Titans met als vermelding:

 • Gold Member: 75€
 • Silver Member: 50€
 • Bronze Member: 25€